FAQ

1. Jakie przepisy regulują zawód Dyspozytora Lotniczego?
Głównym dokumentem opisującym zasady uzyskania licencji FDL jest Ustawa Prawo Lotnicze z dn. 3 lipca 2002 roku (szczegółowe informacje znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Transportu z 2 września 2013 w sprawie licencjonowania personelu lotniczego). Osoba uzyskująca licencję Dyspozytora Lotniczego zostaje wpisana do rejestru personelu lotniczego prowadzonego przez Prezesa ULC. Podstawą programową dla krajowych wymogów prawnych jest dokument ICAO 7192 D-3.

2. Kto może przeprowadzić szkolenie?
Szkolenia FDL mogą być prowadzone przez certyfikowane Ośrodki CTO (Certified Training Organization). Uzyskanie takowego certyfikatu  warunkowane jest spełnieniem określonych wymagań. Proces certyfikacyjny przebiega w oparciu o Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 marca 2013r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz.U. z 2013r, poz. 421). Po uzyskaniu certyfikatu ośrodek jest pod stałym nadzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

3. Jakie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń FDL ma FDS OPS?
FDS OPS jest niekwestionowanym liderem w zakresie szkolenia dyspozytorów lotniczych w Polsce. Od początku działalności tj. od 2006 roku przeszkoliliśmy ponad 250 osób, które w większości z sukcesami realizują się w zawodzie dyspozytora w Polsce i na świecie. Wiemy, że podstawą sukcesu tej działalności jest jakość, którą zawsze stawiamy na pierwszym miejscu. Pozytywne w 95% opinie kursantów utwierdzają nas w przekonaniu, iż nasz standard szkolenia zdecydowanie wychodzi na przeciw Państwa oczekiwaniom.
Należy podkreślić, że trudne egzaminy Urzędu Lotnictwa zaliczają osoby, dla których kurs w FDS OPS jest pierwszym kontaktem ze światem lotniczym.
Nasza kadra to ludzie z dużym doświadczeniem dydaktycznym i wiedzą lotniczą.

4. Jak długo trwa szkolenie i jakie przedmioty obejmuje?
Szkolenie do licencji FDL odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje  285 godzin części teoretycznej. Warunkiem zaliczenia tej części szkolenia jest osiągnięcie przez uczestnika pozytywnej oceny z ustnych i pisemnych (testowych) sprawdzianów oraz frekwencja wynosząca minimum 75%. Kolejnym etapem jest część praktyczna, która obejmuje 40 godzin. Zajęcia odbywają się w 6-osobowych grupach pod okiem doświadczonych dyspozytorów. Warunkiem zaliczenia tej części jest uzyskanie pozytywnej oceny praktycznego egzaminu wewnętrznego.
Całość szkolenia trwa około 18 tygodni. Część teoretyczna realizowana jest w systemie weekendowym (wykłady piątek po południu, sobota, niedziela). Zajęcia praktyczne odbywają się w terminach zgodnych z preferencją poszczególnych grup (kursanci dobierają się w grupy podczas części teoretycznej). Maksymalna liczba uczestników szkolenia wynosi 40 osób.

Przedmioty części teoretycznej:

1) Prawo lotnicze
2) Ogólna wiedza o statku powietrznym
3) Osiągi i planowanie lotu: masa i wyważenie, wpływ masy i wyważenia na osiągi i właściwości statku powietrznego
4) Człowiek - możliwości i ograniczenia
5) Meteorologia
6) Nawigacja
7) Procedury operacyjne
8) Zasady lotu
9) Łączność

5. Czy potrzebne są badania lotniczo-lekarskie?
Członkowie personelu lotniczego orzekani są na podstawie załącznika 1 ICAO. W przypadku dyspozytora lotniczego wymagane jest posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego na świadectwo kwalifikacji, stwierdzającego spełnianie wymagań zdrowotnych regulowanych przepisami krajowymi. Nie uległy zmianie dotychczasowe wymagania zdrowotne. Wprowadzono jedynie  nowe nazewnictwo zastępując "klasę 3" wymaganiami zdrowotnymi na świadectwo kwalifikacji z powodu przypisania klasy 3 wyłącznie do personelu służb ruchu lotniczego.

6. Czy do otrzymania licencji wymagane jest kierunkowe wykształcenie?
Nie jest wymagane, kandydat musi posiadać wykształcenie minimum średnie.

7. Jak wygląda proces egzaminacyjny?
Aby w pełni przejść proces egzaminacyjny należy w pierwszej kolejności zdać 9 egzaminów teoretycznych w ULC (w przypadku FDL jest to sesja papierowa). Od kandydata na dyspozytora wymaga się zaliczenia wszystkich egzaminów w trzech sesjach w przeciągu jednego roku. Wynik pozytywny poszczególnych egzaminów warunkuje uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi.
Kolejnym krokiem jest odbycie w przeciągu 6 miesięcy 90 dyżurów wymaganych do uzyskania licencji, podczas których kandydat wykonuje zadania pod okiem licencjonowanych dyspozytorów. Dodatkowo należy zdać egzamin do uzyskania świadectwa operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej naziemnej, organizowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w siedzibie ULC. Zakres szkolenia FDL obejmuje również przygotowanie do wspomnianego testu oraz poświadczenie go odpowiednim certyfikatem. Po ukończeniu praktyk wystawiane jest zaświadczenie, które razem z resztą niezbędnych dokumentów oraz wnioskiem o egzamin praktyczny składa się do siedziby ULC.
Ostatnim etapem na drodze uzyskania licencji jest zaliczenie egzaminu praktycznego. Zdaje się go w wyznaczonym przez egzaminatora indywidualnym dla kandydata terminie. Należy jednak pamiętać o ważności egzaminów teoretycznych przy zapisywaniu się na część praktyczną (12 m-cy od daty zaliczenia ostatniego).

8. Jakie jest wymagane doświadczenie do uzyskania licencji?
Oprócz skończonego kursu należy przedstawić w Urzędzie Lotnictwa zaświadczenie o odbyciu 90 dyżurów w centrum operacyjnym.

9. Czy do zdobycia licencji wymagany jest certyfikat z języka angielskiego ICAO LEVEL 4?
Na chwilę obecną dyspozytor lotniczy nie ma obowiązku zaliczenia egzaminu z języka angielskiego zgodnie z załącznikiem 1 ICAO jednakże podczas egzaminu praktycznego na licencję powinien wykazać, że zna język angielski w stopniu komunikatywnym, tj. umożliwiającym mówienie w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności dyspozytora oraz rozumienie pisanych tekstów dotyczących informacji operacyjnych o statkach powietrznych i szeroko rozumianej dokumentacji lotniczej (w tym map).

10. Czy można odbyć szkolenie e-learning?
Nie ma zastosowania. Wymagane jest szkolenie stacjonarne.

11. Jaka jest ważność licencji Dyspozytora Lotniczego?
Według najnowszych wzorów licencji ULC dokument ważny jest bezterminowo. Często jest to błędnie interpretowane, jakoby uprawnienie było ważne bezterminowo. Dyspozytor lotniczy jest zobligowany do odnawiania badań lotniczo-lekarskich zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 15 marca 2013r., poz. 373 oraz zaliczania egzaminu praktycznego co 5 lat. W przypadku niespełnienia któregoś z powyższych wymagań licencja traci ważność.

12. W jakich godzinach pracuje Dyspozytor?
Godziny pracy są ustalane w zależności od potrzeb i profilu danej firmy, jednak standardowo dyspozytorzy oraz asystenci pracują w systemie dwunastogodzinnym (np. 7-19 lub 19-7). Należy pamiętać, że jest to system pracy ciągłej 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu (także niedziele i święta).

13. Jak wygląda ścieżka kariery i  rozwoju?
Większość osób planujących rozpoczęcie kariery w lotnictwie zaczyna swoje "lotnicze życie" właśnie od kursu do licencji dyspozytora lotniczego. Wydaje nam się, że jest to wybór trafny. Obecnie prowadzone przez FDS OPS kursy, co podkreślają kursanci, dają zarówno dużą ogólną wiedzę lotniczą jak i kierunkową. Uczestnik kursu może zdecydować, czy chce kontynuować naukę w celu uzyskania licencji FDL, czy też potraktować to szkolenie jako wstęp do zdobycia zawodu pilota lub kontrolera ruchu lotniczego. Zdobycie wyżej wymienionych uprawnień wiąże się z wieloma wyrzeczeniami oraz zainwestowaniem dużych środków finansowych. Licencję dyspozytora uzyskamy zdecydowanie najszybciej, a wiedza zdobyta podczas procesu szkolenia pozwoli wybrać właściwą dla siebie ścieżkę kariery w lotnictwie.